STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
Cầu Ngà - Vân Dương - Bắc Ninh
0984334389
2
Nga Sơn - Đồng Yên - Bắc Ninh
0973958957