STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
27 tổ 10 phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng
0912455926