STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
16 Trần Thủ Độ-Tiền Phong-T.Bình
32273837292